Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png ae717f3cbefed82eabe65a6e20fc1be0
Bez tytułu.jpg d7a72a0820a5fcca9786d164b4507240

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

ogłasza

nabór uzupełniający osób zainteresowanych wpisem do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Nabór prowadzony jest w zakresie następujących dziedzin i specjalizacji:

1. Finansowo - ekonomicznej

 • Ekspert ds. finansowych

2. Budowlanej

 • Ekspert ds. budowlanych

3. Infrastruktura B+R+I

 • Ekspert ds. badań i innowacji
 • Ekspert IT
 • Ekspert ds. fotoniki
 • Ekspert ds. medycyny i zdrowia

4. Inwestycje w MŚP

 • Ekspert ds. badań i innowacji
 • Ekspert IT

5. Odnawialne źródła energii (słońce, woda, biomasa, biogaz, wiatr, energia ziemi)

 • Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii

6. Efektywność energetyczna

 • Ekspert ds. efektywności energetycznej i termomodernizacji

 

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) korzysta z pełni praw publicznych,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiada wiedzę i umiejętności oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i/lub wymagane uprawnienia w dziedzinie i specjalizacji objętej RPO WL, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania lub wykonywane są zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu. Szczegółowy wykaz wymagań w przedmiotowym zakresie został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru i pracy ekspertów. 

 

Komplet dokumentów (formularze do pobrania poniżej), na który składają się:

 1. wypełniony wniosek o wpis do Wykazu (Załącznik nr 2 do Regulaminu),
 2. stosowne oświadczenia (Załącznik nr 4 i 5 do Regulaminu) oraz
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej),

należy składać w terminie od 05.07.2019 r. od godz. 7:30 do dnia 30.08.2019 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie w budynku LAWP przy ul. Wojciechowskiej 9A (IV piętro) w Lublinie lub przesłać na adres: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, z dopiskiem „Wykaz kandydatów na ekspertów".

Decyduje data wpływu do instytucji.

W przypadku ubiegania się o wpis w ramach więcej niż jednej dziedziny i/lub specjalizacji, komplet dokumentów należy złożyć odrębnie dla każdej dziedziny/specjalizacji.

Zgłoszenia, które zostaną złożone po ww. terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Dodatkowo kandydat może dołączyć do wniosku o wpis do Wykazu dodatkowe informacje dotyczące posiadanych kwalifikacji, w tym w szczególności informacje na temat:

a) doświadczenia we współpracy w charakterze eksperta z innymi instytucjami zarządzającymi/pośredniczącymi/wdrażającymi programy operacyjne inne niż RPO WL,

b) doświadczenia w dokonywaniu ocen i wydawaniu opinii dotyczących wniosków o dofinansowanie składanych w ramach programów operacyjnych innych niż RPO W WL,

c) doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Wskazując dodatkowe kwalifikacje, o których mowa powyżej kandydat powinien przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie tych kwalifikacji (np. referencje).

Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału ekspertów zewnętrznych w procesie oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wraz z załącznikami, który zawiera szczegółowy opis procedury wyboru kandydatów na ekspertów.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 04.07.2019Przez: Dominik Nagajek
Wyświetleń: 465
znajdź punkt informacyjny

Punkt Kontaktowy LAWP w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812
e-mail: info.lawp@lubelskie.pl

logo_1 logo_2 logo_3 logo_4